Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W KGHM ZANAM S.A.

Polityka przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

W KGHM ZANAM S.A. dbałość o dane osobowe traktujemy jako najwyższy priorytet. Poniżej zamieszczamy Politykę przetwarzania danych osobowych, w której podajemy Państwu informacje w jakim celu zbierane są̨ dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorze danych i jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 • DEFINICJE

  Administrator: KGHM ZANAM S.A. (Spółka)

  Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

  RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z wymaganiami RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

  Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

  Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • CELE, PODSTAWY ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. DANE OSOBOWE POZYSKANE Z MONITORINGU WIZYJNEGO

   Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu monitoringu, który prowadzony jest w KGHM ZANAM S.A.

   W związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie KGHM ZANAM S.A. informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych – wizerunku jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym Spółki, kontroli produkcji oraz zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, co stanowi podstawę przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • Monitoringiem objęte są osoby przebywające na terenie Spółki lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Kamery monitoringu w sposób automatyczny rejestrują obraz bez głosu ze wskazaniem czasu i miejsca tego zapisu.
   • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń́ udostępnianych zakładowym organizacjom związkowym.
   • Na budynkach objętych monitoringiem, przy wejściu do budynku lub w pobliżu terenu objętego systemem umieszczono tablice z piktogramem kamery.
   • Monitoring funkcjonuje całodobowo.
   • Zapisy z monitoringu przechowywane będą, aż do nadpisania, maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na mocy prawa – dotyczy to  przypadków, w których nagrania obrazu stanowią̨ dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął informację, że zapisy z monitoringu mogą̨ stanowić dowód w postępowaniu.
   • Odbiorcą danych osobowych będą firmy świadczące usługę ochrony mienia i serwisowania urządzeń monitoringu oraz w uzasadnionych przypadkach organy porządkowe i administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   • Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Administrator systemów, uprawnieni pracownicy Administratora oraz osoby świadczące usługi ochrony mienia i serwisowania urządzeń monitoringu. Osoby te zobowiązane są̨ do zachowania poufności i przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnicy informacji.
   • Dane pochodzące z zapisu monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie w uzasadnionym przypadku, uprawnionym organom w zakresie prowadzonych postepowań, po przedłożeniu pisemnego wniosku do Administratora danych. W takim przypadku dane zostają̨ zapisane na nośniku wymiennym (pamięć USB, Płyta DVD) i przekazane uprawnionym organom wyłącznie za pokwitowaniem odbioru danych.
   • Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
   • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
  2. PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SPÓŁKI/WCHODZĄCYCH NA TEREN SPÓŁKI W POLKOWICACH I W LEGNICY

   W związku z wejściem na teren KGHM ZANAM S.A. informujemy Państwa, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe (imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i organ wydający dokument) są przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Spółki; co stanowi podstawę̨ przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • Podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający wejście na teren KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach i w Legnicy.
   • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu ich pozyskania.
   • Odbiorcą danych osobowych będą firmy świadczące usługę ochrony mienia oraz w uzasadnionych przypadkach organy porządkowe i administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ̨ Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI TELEFONICZNIE, KIERUJĄCYMI ZAPYTANIE DO SPÓŁKI LISTOWNIE LUB KORESPONDENCJĄ E-MAILOWĄ

   W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozpatrzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

   W związku z powyższym informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować  drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością gospodarczą; co stanowi podstawę̨ przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • Podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający podjęcie kontaktu z nadawcą, w celu rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
   • Zastrzeżenie w przypadku niezamówionej korespondencji: Informujemy, że nie będziemy odpowiadać na każdą korespondencję (zarówno w postaci papierowej, jak i mailowej), która będzie kierowana do Administratora.
   • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, który został wskazany powyżej, a następnie przechowywane dla celów archiwalnych przez okres 1 roku.
   • Odbiorcą danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne, pocztowe/kurierskie.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyżej opisanym celu chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

   W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub realizacją zamówień, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozpatrzenia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

  4. REKRUTACJA

   W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy tj.:  imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. Podstawą przetwarzania danych jest w tym zakresie również prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  oraz określenie warunków ewentualnej współpracy –  przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

   W związku z powyższym informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu:
    – oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku,
    – oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym   stanowisku,
    – wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.
   • Podanie danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w realizowanym przez Administratora procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany przepisami prawa pracy jest dobrowolne.
   • Dane osobowe przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do realizacji przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku wyznaczony przez Administratora.
   • Odbiorcą danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach w jakich dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
    – prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora; jednakże Administrator wykona to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie zgody,
    – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW LUB REPREZENTANTÓW

   W związku z występowaniem w charakterze pełnomocnika lub reprezentanta pozyskiwane są Pani/Pana dane osobowe.  Zakres danych osobowych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego do realizacji czynności określonych pełnomocnictwem, są to zazwyczaj następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, nazwa podmiotu i komórki organizacyjnej, nr dokumentu tożsamości.

   W związku z powyższym informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
    – przeprowadzenia postępowania przetargowego z Pani/Pana udziałem zmierzającego do wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej,
    – podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy z podmiotem w imieniu którego Pani/Pan występuję,
    – zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy,
    – na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń,
    co stanowi podstawę̨ przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie do realizacji czynności objętych pełnomocnictwem np. : negocjacje handlowe, zawarcie Umowy, realizację zadań określonych Umową.
   • Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia realizacji czynności objętych pełnomocnictwem, a następnie przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 5 lat , zaś w przypadku jeśli w wyniku tych działań zostanie zawarta umowa – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpi zakończenie realizacji umowy, nie wcześniej niż upłynie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
   • Odbiorcą danych osobowych będą firmy świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Pani/Pana danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne,  pocztowe/kurierskie. Dane powyższe mogą być ujawniane osobom zaangażowanym w realizację umowy oraz Inwestorowi, na rzecz którego realizujemy nasze usługi, a także uprawnionym podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. PRZETWARZANIE DANYCH NA POTRZEBY ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

   Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy z osobami fizycznymi, w związku z tym pozyskiwane są ich dane osobowe. Zakres danych osobowych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego do zawarcia i wykonania umowy, są to zazwyczaj następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe np.: adres, nr telefonu, konto e-mail oraz NIP, REGON, nr rachunku bankowego. Dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

   W związku z powyższym informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
    – podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
    – zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji oraz rozliczenia Umowy, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń, co stanowi podstawę̨ przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający zawarcie i realizację zadań określonych Umową.
   • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy, a następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpi zakończenie realizacji umowy, nie wcześniej niż upłynie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
   • Odbiorcą danych osobowych będą firmy świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Pani/Pana danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne, pocztowe/kurierskie. Dane powyższe mogą być ujawniane osobom zaangażowanym w realizację umowy oraz Inwestorowi, na rzecz którego realizujemy nasze usługi,  a także uprawnionym podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach w jakich dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PERSONELU KLIENTÓW LUB KONTRAHENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

   W związku z zawieraniem umów handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów/klientów dane osób, zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe. W tych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

   W związku z powyższym informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, w tym mających dostęp do Informacji Poufnych KGHM ZANAM S.A.
   • Tym samym dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z podanym powyżej celem, czyli zapewnieniem prawidłowej realizacji Umowy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informacji poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa). – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • Ujawnienie danych osobowych w wyżej opisanym celu jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie osoby do realizacji zadań określonych Umową.
   • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy, a następnie przechowywane przez czas wynikający z okresu przedawnienia oraz zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie), a także z przepisów podatkowych.
   • Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Pani/Pana danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego wyżej.
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH TWÓRCÓW

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Twórcy, któremu przysługują prawa osobiste do utworu (dokumentacji). Zakres przetwarzanych danych przez Administratora jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla nabycia praw i korzystania z utworu i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko, uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe, tytuł/stopień naukowy, prowadzoną działalność/miejsce zatrudnienia.

   W związku z powyższym informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7.
   • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: iod@kghmzanam.com lub listownie z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji osób (twórców), którym przysługują prawa osobiste do utworu.
   • Tym samym dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z podanym powyżej celem, czyli nabyciem praw i korzystaniem z utworu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • Ujawnienie danych osobowych w wyżej opisanym celu jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek konieczny do określenia twórcy utworu.
   • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z utworu.
   • Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Pani/Pana danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
   • Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    – dostępu do danych osobowych,
    – żądania ich sprostowania,
    – usunięcia danych osobowych,
    – ograniczenia przetwarzania danych,
    – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego wyżej.
   • W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM ZANAM S.A.
   • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

    

  9. ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

   W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera Dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych  podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis może zbierać w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Cookies mogą uczynić korzystanie z serwisu łatwiejszym, na przykład poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Serwis nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji