Pomyślne wdrożenie planu naprawczego w KGHM ZANAM S.A.

Pomyślne wdrożenie planu naprawczego w KGHM ZANAM S.A.

W okresie 2019-2023 w KGHM ZANAM S.A. skutecznie wdrożono założenia planu naprawczego, dzięki czemu udało się zapewnić stabilność finansową Spółki, usprawnić obszar sprzedaży i kontraktowania, poprawić efektywność organizacji oraz zoptymalizować koszty prowadzenia działalności. Efektywność podjętych działań naprawczych znajduje swoje odzwierciedlenie w historycznie wysokich wynikach finansowych osiąganych w ostatnich latach przez KGHM ZANAM S.A., a to z kolei umożliwiło uruchomienie programu inwestycji i modernizacji  infrastruktury przedsiębiorstwa oraz zainicjowanie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozszerzenia oferty produktowej Spółki.

 

Opracowanie i wdrożenie planu naprawczego w KGHM ZANAM S.A. było koniecznością wynikającą z błędnych decyzji zarządczych i wadliwego modelu biznesowego, w ramach którego przedsiębiorstwo funkcjonowało w okresie od 2003 r. (kiedy nastąpiło połączenie DFM ZANAM Sp. z o.o. i ZM LEGMET Sp. z o.o.). Charakterystyczne dla tego okresu były słabe (ujemne) wyniki finansowe, które wynikały z niskiej efektywności produkcji oraz administracji. Kulminacja negatywnych zjawisk w KGHM ZANAM S.A. nastąpiła w latach 2017 i 2018, kiedy to Spółka zanotowała historycznie niskie wyniki finansowe, generując straty netto na poziomie odpowiednio 26,7 mln i 35,6 mln zł.

 

Plan naprawczy dla KGHM ZANAM S.A.: historia sukcesu

Prace audytowe, kontrolne i analityczne związane z przygotowaniem planu naprawczego dla KGHM ZANAM S.A. rozpoczęto w 2018 r. W ich toku zidentyfikowano szereg przyczyn, które doprowadziły do bardzo złej sytuacji finansowej Spółki. Najważniejsze z nich to: niska rentowność biznesu (znacznie niższa od rynkowej), wysoki poziom kosztów stałych, ujemna rentowność niektórych linii biznesowych, brak dywersyfikacji źródeł przychodów poza Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., skrajnie niski udział kontraktów eksportowych i spoza Grupy Kapitałowej w strukturze przychodów, znaczny wzrost zadłużenia (wynikający z kolei z finansowania bieżących kosztów operacyjnych czy pokrywania strat z nierentownych kontraktów z długu) oraz niska efektywność organizacyjna.

–  W okresie do 2018 r. w KGHM ZANAM S.A. model biznesowy, w ramach którego funkcjonowała firma, był skrajnie niespójny, a większość kontraktów szczególnie z obszaru inwestycji realizowana była ze stratą i przy dużym udziale usług obcych, co sprawiało, że Spółka była właściwie przekaźnikiem pieniędzy pomiędzy KGHM a firmami z poza Grupy.  Oznacza to, że firma nie była zdolna do jakichkolwiek przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla jej rozwoju czy projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w perspektywie średnio- i długoterminowej. To wszystko spowodowało, że konieczne było podjęcie radykalnych działań. W czwartym kwartale 2018 r. rozpoczęto wdrażanie planu naprawczego. Dzisiaj możemy z pełną satysfakcją stwierdzić, że przyniósł on oczekiwane, bardzo pozytywne rezultaty – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Przede wszystkim, nastąpiła stabilizacja finansowa Spółki. Podczas gdy w 2018 r., jak już wspomniano powyżej, firma KGHM ZANAM S.A. zanotowała rekordową stratę netto w wysokości 36,5 mln zł, w 2021 r. osiągnięto  historycznie wysoki zysk netto – 26 mln zł. Rok później – pomimo znacznego wzrostu kosztów wynikających z realizacji planu kompleksowej modernizacji infrastruktury przemysłowej, biurowej i socjalnej oraz negatywnych konsekwencji ekonomicznych pandemii COVID-19 – Spółka również wygenerowała wysoki zysk netto na poziomie 15,2 mln zł.

 

Modernizacja, inwestycje, nowe technologie

Efektywna realizacja planu naprawczego w KGHM ZANAM S.A. umożliwiła uruchomienie programu modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia możliwości rozwoju Spółki w przyszłości, utworzenia nowych kompetencji przemysłowych i wykreowania przewag konkurencyjnych na rynku producentów maszyn górniczych.

W latach 2018-2023 w KGHM ZANAM S.A. pomyślnie sfinalizowano szereg projektów inwestycyjnych. Działania w tym zakresie objęły m.in. pozyskanie nowoczesnego parku maszynowego i implementację nowych technologii produkcyjnych dla obu zakładów należących do Spółki. Tylko w 2022 r. nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 50 mln zł. W ramach tej sumy na potrzeby Zakładu Legnica zakupiono wiertarko-frezarko-wytaczarkę poziomą, frezarkę bramową, tokarkę CNC, frezarkę CNC, nowe zestawy narzędziowe. Koszt zakupy tego sprzętu, wraz ze zrealizowaną modernizacją infrastruktury zakładu, wyniósł 16,5 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł zostało przeznaczone na remonty infrastruktury oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Zakładu Legnica.

W 2022 r. modernizacja objęła także Zakład Polkowice. W tym przypadku zakupiono m.in. zestawy narzędziowe, zrobotyzowane stanowisko do ukosowania, pozycjonery spawalnicze, tokarkę CNC oraz inne maszyny o łącznej wartości 9,4 mln zł. Na remonty przeznaczono 2,9 mln zł.

Z kolei w 2023 r. na modernizacje zakładów w Legnicy i Polkowicach Spółka przeznaczyła odpowiednio: 7,4 mln zł i 30,6 mln zł. Plan inwestycyjny zakłada, że w najbliższych latach program modernizacji będzie kontynuowany. W przyszłym roku KGHM ZANAM S.A. na inwestycje zamierza przeznaczyć ponad 20 mln zł.

– Pozyskane maszyny reprezentują najwyższy dostępny na rynku standard technologiczny. Wprowadzenie części z nich do eksploatacji oznaczało rozpoczęcie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych realizowanych w zakładach w Legnicy i Polkowicach. To bardzo ważne, ponieważ technologie te zwiększają efektywność i jakość produkcji, a także podnoszą bezpieczeństwo pracowników – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

W omawianym okresie zrealizowane zostały także dwie inwestycje zwiększające samodzielność energetyczną KGHM ZANAM S.A. Pod koniec 2020 r. na terenie Zakładu Legnica uruchomiono najnowocześniejszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną wykonaną w technologii 4.0. Inwestycja okazała się bardzo trafiona: energia wytwarzana przez elektrownię pokrywa ok. 50 proc. zapotrzebowania Zakładu Legnica na prąd, co istotnie redukuje koszty jego funkcjonowania.

Równolegle, KGHM ZANAM S.A. pracuje nad rozbudową oferty produktowej oraz implementacją napędów niskoemisyjnych do maszyn górniczych. Spółka wyprodukowała między innymi prototyp pojazdu elektrycznego Zanper 2.0, przeznaczonego do transportu osób i ładunków w kopalniach podziemnych. To produkt w 100 procentach opracowany przez inżynierów i konstruktorów KGHM ZANAM S.A. Na potrzeby projektu Spółka zaprojektowała własne podwozie, uniezależniając się w tym zakresie od dostawcy zewnętrznego.  Jego poprzednik (jeszcze na podwoziu Toyoty), Zanper 1.0, również wykonany przez pracowników KGHM Zanam, już kolejny rok z powodzeniem jest eksploatowany w kopalni. Obecnie prowadzona jest finalna seria testów nowego pojazdu, która umożliwi wprowadzenie go do oferty i uruchomienie produkcji seryjnej.

 

KGHM ZANAM: firma nowoczesna i konkurencyjna

Wdrożenie planu naprawczego, zrealizowane inwestycje związane z modernizacją infrastruktury, rozbudowa oferty produktowej i prowadzone prace nad ustanowieniem nowych linii biznesowych spowodowały, że stworzone zostały warunki gwarantujące stabilność KGHM ZANAM S.A. w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także umożliwiające ekspansję i rozwój przedsiębiorstwa.

Kluczowe miejsce w strategii KGHM ZANAM S.A. zajmuje dywersyfikacja oferty produktowej. Rozbudowa portfolio w zakresie specjalistycznych transportowych platform kolejowych dla kopalń, hut oraz innych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw transportowych stwarza perspektywy utworzenia nowej, stabilnej linii biznesowej, która w przyszłości będzie generowała znaczącą część przychodów Spółki. 

– KGHM ZANAM S.A. to dzisiaj firma w pełni stabilna i wiarygodna. Operując w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź udało nam się wdrożyć plan naprawczy i przeprowadzić przekrojową modernizację przedsiębiorstwa. Dzisiaj jesteśmy zdolni do konkurowania na rynku, startowania w przetargach i zdobywania nowych zamówień, gwarantując jednocześnie terminowość i jakość ich realizacji. Nasza infrastruktura i pozyskany sprzęt powodują, że KGHM ZANAM S.A. dysponuje unikalnym zestawem kompetencji przemysłowych – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

 

ZANPER 2.0 zdj.1

ZANPER 2.0 zdj.2

ZANPER 2.0 zdj.4

Miedziowóz 1, Żródło zdj. Huta Miedzi Głogów

Miedziowóz 2. Żródło zdj. Huta Miedzi Głogów

Miedziowóz 3, Żródło zdj. Huta Miedzi Głogów

Wóz strzelniczy WS 153