Ogłoszenie o zwrocie dopłat jedynemu akcjonariuszowi KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM ZANAM SA z siedzibą w Polkowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000554137, jako następcy prawnego przekształconej spółki KGHM ZANAM Sp. z o.o., działając na podstawie art. 179 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zamiar zwrotu dopłat w łącznej kwocie 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych) jedynemu akcjonariuszowi Spółki – KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie. Zwrot dopłat nastąpi po upływie miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia.